Resistance and Ohm's Law Investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resistance and Ohm's Law Investigation
Mô tả In Science 9 we have discussed factors influencing resistance and Ohm's Law. We did this Sims as a reinforcement of these ideas.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity
Mô phỏng Định luật Ohm, Điện trở của một dây dẫn


Tác giả Nancy Spletzer
Trường / Tổ chức Clear Creek High School
Ngày đăng ký 01/05/2007
Ngày cập nhật 22/04/2008