Projectile Motion Investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion Investigation
Mô tả Students play around with the different variables they can control and determine how they affect the motion of a projectile. They then answer questions with calculations and check with the simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Jessica Mullins
Trường / Tổ chức Conifer High School
Ngày đăng ký 12/03/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007