Charges and Fields Exploration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Charges and Fields Exploration
Mô tả The simulation will be used to find: 1) the relation between work/energy and equipotential lines. 2) the relation between the electric potential at a point in space and the distance from an electric charge. 3) the use for electric field sensors.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả curt miller
Trường / Tổ chức Wheat Ridge High School
Ngày đăng ký 28/01/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007