Photoelectric Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Photoelectric Effect
Mô tả The simulation with its related graphs, different photosensitive surfaces, and accelerating/bucking voltage source will be investigated. Student confidence in the simulation will be built by checking some of its math. A calculator, physics text book, and possibly physics information from the internet will be needed.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Quantum Mechanics
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả curt miller, Donald Collins
Trường / Tổ chức Wheat Ridge High School
Ngày đăng ký 15/01/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007