Making use of the Sound Simulations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Making use of the Sound Simulations
Mô tả Students make use of the sound simulation, and Fourier Transform simulations to model longitudinal and transverse wave functions. Making use of the sound cards students learn the affect of frequency and amplitude on sound. By making use of the two source sound simulation they can discover interference affects. Finally, by using the Fourier transform simulation they can gain insights into transverse wave constructive and destructive interference.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Graphing
Mô phỏng Tổng hợp sóng, Sóng âm


Tác giả Don Cameron
Trường / Tổ chức University of Denver High School
Ngày đăng ký 16/10/2006
Ngày cập nhật 18/09/2007