Exploring Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Projectile Motion
Mô tả Before introducing projectile motion, students can use this exploration activity to predict and confirm what they already know, develop conceptual ideas about what variables affect projectile motion, and write their results emphasizing the explanation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Cheri Wright
Trường / Tổ chức Career Education Center
Ngày đăng ký 16/10/2006
Ngày cập nhật 18/09/2007