Motion Labs using MOVING MAN


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Motion Labs using MOVING MAN
Mô tả This activity consists of three labs. The first uses a motion detector and the other two use MOTION MAN to reinforce motion and graphing
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Graphing
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Nancy Spletzer
Trường / Tổ chức Clear Creek High School
Ngày đăng ký 13/10/2006
Ngày cập nhật 18/09/2007