Net Forces and Newton's Second Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Net Forces and Newton's Second Law
Mô tả Students find the relationship between acceleration and force and between acceleration and mass.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Stephan Graham
Trường / Tổ chức Arrupe Jesuit High School
Ngày đăng ký 29/09/2006
Ngày cập nhật 27/07/2007