Net Forces and Newton's Second Law


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Net Forces and Newton's Second Law
شرح Students find the relationship between acceleration and force and between acceleration and mass.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Motion
شبیه سازی ها نیرو در یک بعد


نویسنده Stephan Graham
مدرسه / سازمان Arrupe Jesuit High School
ارسال شده 9/29/06
بروزرسانی شده 7/27/07