Salts and Solubility 5: Designer Salts (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Salts and Solubility 5: Designer Salts (Inquiry Based)
Mô tả I have written a series of five activities using the Soluble Salts simulation to be used throughout the year. This is the fifth in the series. I plan to use this as a follow up soon after Activity 4. Learning Goal: Students will be able to predict what would be observed on a macroscopic and microscopic level for salts with varying ionic charge given the Ksp. The lesson plans for all 5 activities are included with the first activity, Soluble Salts 1 Introduction to Solubility.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Equilibrium, Kinetics, chemistry, formula, ion, molecule, phet activity, reactions, salt
Mô phỏng Muối và độ hoà tan


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 12/06/2006
Ngày cập nhật 07/07/2013