สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ

สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • ปฏิกิริยาเคมี
 • สารกำหนดปริมาณ
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • ปฏิกิริยาเคมี
 • สารกำหนดปริมาณ

คำอธิบาย

ออกแบบแซนด์วิชของตนเองและสังเกตว่าแซนด์วิชที่ออกแบบมานั้นมีส่วนประกอบกี่ชนิด ซึ่งแซนด์วิชนี้เหมือนกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ ดูว่าปริมาณของสารตั้งต้นชนิดต่างๆ จะสามารถเกิดผลิตภัณฑ์ได้กี่ชนิด เล่นเกมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เหลืออยู่ คุณทำคะแนนได้ดีเยี่ยมในแต่ละระดับของเกมหรือไม่

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • รู้ว่ายังคงมีอะตอมอยู่ขณะเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • ใช้ประสบการณ์จริง (เช่นการทำแซนด์วิช) มาอธิบายได้ว่าสารกำหนดปริมาณคืออะไร
 • ระบุได้ว่าสารได้เป็นสารกำหนดปริมาณ
 • ทำนายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และสารตั้งต้นที่เหลืออยู่หลังการเกิดปฏิกิริยา จากปริมาณของสารตั้งต้นและอัตราส่วนของโมเลกุลจากการดุลสมกาเคมี
 • ทำนายปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นและจากสารตั้งต้นที่เหลืออยู่โดยใช้ความรู้ในเรื่องสารกำหนดปริมาณ
 • สามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยแปลงจากสัญลักษณ์ทางเคมีหรือสูตรเคมีเป็นสัญลักษณ์ทางโมเลกุลหรือเป็นภาพในระดับโมเลกุลได้
เวอร์ชัน 1.2.11

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Games Remote Lesson ideas การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
K-5
ม.ปลาย
การบ้าน
Remote
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Reactants, Products, and Leftovers Activity 2: Limiting Reactants in Chemical Reactions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
Remote
ปรนัย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Reactants, Products and Leftovers Activity 1: Intro to Chemical Reactions and Limiting Reactants การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Reactants, Products, and Leftovers Review Activity: Limiting Reactants in Chemical Reactions Review การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปรนัย
เคมี
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
K-5
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
บัณฑิตศึกษา
K-5
ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
เคมี
ดาราศาสตร์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ชีววิทยา
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
ESTEKIOMETRIA JARDUERA Carolina Moreno (Jaione Eizagirreren itzulpena) ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
เคมี
Roteiro para estudo sobre Reagentes, Produtos e Excesso, utilizando o simulador virtual Gabriela Clemente Brito Saldanha e Ana Karine Portela Vasconcelos ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton DANILO JOSE F PINTO ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
เคมี
Reactifs limitants Clémence Devailly ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ชี้แนะ
เคมี
Equations bilan de réaction Baudouin DILLMANN ม.ต้น ชี้แนะ เคมี
Moodle et PhetColorado Claude Divoux ม.ปลาย ชี้แนะ
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
ฟิสิกส์
Balanceo Quimico walter Manuel Trujillo Yaipen อื่นๆ การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
เคมี
อื่นๆ
Investigación básica en estequiometría Carolina Molero ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
Stoichiometry for Remote Learning Remy Demont ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
Exploring Chemical Reactions and the Law of Conservation of Mass Lonny Villalobos, M.Ed. ม.ต้น การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
อื่นๆ
เคมี
Sandwich Stiochiometry Jessica Nichols ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
Student Guide for PhET - Reactants, Products and Leftovers in html5 Brian Libby ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
High School Chemistry 1 level: Limiting reagents laura peck ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Arabic All العربية Download Run now المتفاعلات، النواتج والمخلفات
Basque All Euskara Download Run now Erreaktiboak, produktuak eta soberakinak
Bosnian All Bosanski Download Run now Reaktanti, produkti reakcije i viškovi
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Reagentes, Produtos e Excesso
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Reactants, Products and Leftovers_反應物, 生成物及剩餘物
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 反应物,生成物及未反应物
Czech All čeština Download Run now Reaktanty, produkty a zbytky
Danish All Dansk Download Run now Reaktanter, produkter og rester
Dutch All Nederlands Download Run now Reactanten, producten en resten
English All English Download Run now Reactants, Products and Leftovers
Finnish All suomi Download Run now Lähtöaineet, tuotteet ja ylijäämä
French All français Download Run now Réactifs, Produits et Restes
Galician All Gallegan Download Run now Reactivos, Productos e Sobrantes
Georgian All ქართული Download Run now რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები
German All Deutsch Download Run now Reaktanden, Produkte und Überresten
Greek All Ελληνικά Download Run now Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα
Hebrew All עברית Download Run now מגיבים, תוצרים ושאריות
Hindi All हिंदी Download Run now अभिक्रियाओं,उत्पादों और शेष 
Hungarian All magyar Download Run now Reaktánsok, termékek és maradékok
Irish All Gaeilge Download Run now Imoibreáin, Táirgí agus Fuílligh
Italian All italiano Download Run now Reagenti, prodotti e residui
Japanese All 日本語 Download Run now 化学反応
Kannada All Kannada Download Run now ಕಾರಕಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು
Kazakh All Kazakh Download Run now Реагент, өнімдер және қалдықтар
Khmer All Khmer Download Run now អង្គធាតុប្រតិករ ផលិតផល និង​សំណល់
Korean All 한국어 Download Run now 반응물, 생성물과 잔여물
Latvian All Latviešu Download Run now Reaģenti, produkti un atlikumi
Macedonian All македонски Download Run now Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови
Marathi All मराठी Download Run now अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Reaktanter, produkter og overskudd
Persian All فارسی Download Run now واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها
Polish All polski Download Run now Reagenty, Produkty i Pozostałości
Portuguese All português Download Run now Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso
Russian All русский Download Run now Реагенты, продукты и оставшиеся компоненты
Serbian All Српски Download Run now Реактанти, продуктти реакције и вишкови
Sinhalese All Sinhalese Download Run now  ප්‍රතික්‍රියක, ඵල හා ඉතිරි ද්‍රව්‍ය
Slovak All Slovenčina Download Run now Reaktant, Produkty a Zostatky
Slovenian All Slovenščina Download Run now Reaktanti, produkti in ostanki
Spanish All español Download Run now Reactivos, productos y excedentes ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Reaccionantes, Productos y Sobrantes
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Reactivos, Productos y Sobrantes
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Reactivos, productos y excedentes
Swahili All Swahili Download Run now Reactant, Bidhaa na Iliyobaki
Swedish All svenska Download Run now Reaktanter, produkter och rester
Tamil All Tamil Download Run now தாக்குபொருள்கள், தயாரிப்புகள் மற்றும் எஞ்சியவை
Turkish All Türkçe Download Run now Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar
Turkmen All Turkmen Download Run now Himiki reagentler,önümler we galyndylar
Ukrainian All українська Download Run now Реакції, продукти і залишки ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Yuen-ying Carpenter (lead)
 • Kelly Lancaster (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Wendy Adams
 • Julia Chamberlain
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Robert Parson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js