ความโน้มถ่วงและวงโคจร

ความโน้มถ่วงและวงโคจร หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • แรงโน้มถ่วง
 • การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
 • ดาราศาสตร์
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • แรงโน้มถ่วง
 • การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
 • ดาราศาสตร์

คำอธิบาย

ทำการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์, โลก, ดวงจันทร์, และสถานีดาวเทียม เพื่อได้สังเกตแรงดึงดูดระหว่างกันและวิถีการโคจร สามารถที่จะแสดงให้เห็นได้ถึงอิทธิพลของขนาดและระยะทางระหว่างวัตถุที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน, และสามารถที่จะแสดงผลลัพธ์โดยที่ไม่คิดแรงโน้มถ่วงว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และ สถานีอวกาศ รวมไปถึงวงโควรและตำแหน่ง
 • อธิบายขนาดและระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และ สถานีอวกาศ
 • อธิบายแรงดึงดูดควบคุม(มีผล)การเคลื่อนที่ในระบบสุริยะอย่างไร
 • ระบุตัวแปรที่มีผลต่อความแรงของแรงดึงดูด
 • ทำนายการเคลื่อนที่ควรจะเป็นอย่างไรถ้าแรงดึงดูดนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่า
เวอร์ชัน 1.1.15

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Intro: Gravedad y Orbitas การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Moore, Perkins, Denison y Loeblein (traducción Diana López) K-5
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Gravity and Orbits-Vector Concept การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
Gravity and Orbits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Emily Moore, Kathy Perkins, Christine Denison, Trish Loeblein ม.ต้น
K-5
ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
Solar System NGSS aligned การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Debbie Brown ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
Gravity and Orbits Lesson การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
การสาธิต
ชี้แนะ
เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-ขั้นสูง
K-5
บัณฑิตศึกษา
ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ฟิสิกส์
เคมี
ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
Gravidade no "Gravity and Orbits (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
อื่นๆ
การบ้าน
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
อื่นๆ
[tradução] Gravidade, Orbitais e leis de Kepler Amanda Santos ม.ปลาย ชี้แนะ ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
Gravitação Luis Carlos ม.ปลาย การสาธิต
การบ้าน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
Aplicação e verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal. Vinicius Rodrigues Gomes de Freitas ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
B5 GRAVEDAD Y ÓRBITAS FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
Gravitational Force and Orbits Meg Tredinnick ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
Remote
ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Gravitação Paulo Gouveia ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
คณิตศาสตร์
Investigating the Parameters of Circular Orbits Bruce Palmquist อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
Kepler's Laws and Orbits Simon Lees ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
Student Guide for PhET - Gravity and Orbits Brian Libby ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Graviteti dhe Orbitat
Arabic All العربية Download Run now الجاذبية و الأفلاك
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now الجاذبية والمدارات
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Qravitasiya və Orbitlər
Basque All Euskara Download Run now Grabitatea eta orbitak
Belarusian All беларускі Download Run now Гравітацыя і арбіты
Bosnian All Bosanski Download Run now Gravitacija i orbite
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Gravidade e Órbitas ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Гравитация и орбити
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Gravity and Orbits_重力與軌道
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 重力和轨道
Croatian All hrvatski Download Run now Gravitacija i orbita
Danish All Dansk Download Run now Tiltrækning og kredsløb
Dutch All Nederlands Download Run now Gravitatie en banen
English All English Download Run now Gravity And Orbits
Estonian All Eesti Download Run now Gravitatsioon ja orbiidid
Finnish All suomi Download Run now Painovoima ja kiertoradat
French All français Download Run now Gravité et orbites
Galician All Gallegan Download Run now Gravidade e Órbitas
Georgian All ქართული Download Run now ორბიტები და გრავიტაცია
German All Deutsch Download Run now Schwerkraft und Umlaufbahnen
Greek All Ελληνικά Download Run now Βαρύτητα και Τροχιές
Gujarati All Gujarati Download Run now ગુરુત્વાકર્ષણ અને ભ્રમણકક્ષા- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now כבידה ומסלולים
Hungarian All magyar Download Run now Tömegvonzás és keringési pályák
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gravitasi dan Orbit
Irish All Gaeilge Download Run now Domhantarraingt agus Fithisí
Italian All italiano Download Run now Gravità e orbite
Japanese All 日本語 Download Run now 重力と軌道
Kannada All Kannada Download Run now ಗುರುತ್ವ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Гравитация және орбиталар
Khmer All Khmer Download Run now ទម្ងន់ និងគន្លង
Korean All 한국어 Download Run now 중력과 궤도
Latvian All Latviešu Download Run now Gravitācija un orbītas
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Gravitacijos ir orbitos
Macedonian All македонски Download Run now Гравитација и орбити
Maori All Maori Download Run now Te Tō ā-papa me ngā Amio
Marathi All मराठी Download Run now गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Гравитац Ба Орбит
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Gravitasjon og baner
Oriya All Oriya Download Run now ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଓ କକ୍ଷ
Persian All فارسی Download Run now گرانش و مدار
Polish All polski Download Run now Grawitacja, a orbity
Portuguese All português Download Run now Gravidade e Órbitas
Romanian All română Download Run now Gravitatia si Orbitele
Russian All русский Download Run now Гравитация и орбиты
Serbian All Српски Download Run now Гравитација и орбите
Slovak All Slovenčina Download Run now Gravitácia a obežná dráha
Slovenian All Slovenščina Download Run now Gravitacija in tir gibanja
Spanish All español Download Run now Gravedad y Órbitas ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Gravedad y Órbitas
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Gravedad y Órbitas ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Gravedad y órbitas
Swedish All svenska Download Run now Gravitation och banor
Telugu All Telugu Download Run now గురుత్వాకర్షణ మరియు కక్ష్యలు
Turkish All Türkçe Download Run now Yerçekimi ve Yörüngeler
Turkmen All Turkmen Download Run now Grawitasiýa we orbitalar
Ukrainian All українська Download Run now Гравітація і орбіти ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Urdu All Urdu Download Run now کششِ ثقل اور مدارِگردش (Gravity & Orbits)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Lực hấp dẫn và quỹ đạo
Welsh All Welsh Download Run now Disgyrchiant ac Orbitau

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Emily Moore (lead designer)
 • Noah Podolefsky (lead designer)
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Jesse Greenberg (lead developer)
 • Sam Reid (lead developer)
 • Aaron Davis (developer)
 • Jon Olson (developer)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js