Гравитација и орбити - Гравитациони сили | Кружно движење | Астрономија - PhET Interactive Simulations

Гравитација и орбити

Гравитација и орбити simulation

Topics

 • Гравитациони сили
 • Кружно движење
 • Астрономија

Sample Learning Goals

 • Опишете го односот помеѓу Сонцето, Земјата, Месечината и вселенската станица, вклучувајќи орбити и позиции
 • Опишете ја големината и растојанието помеѓу Сонцето, Земјата, Месечината и и вселенската станица
 • Објаснете како гравитација го контролира движењето на нашиот соларен систем
 • Идентификувајте ги варијаблите кои влијаат на силата на гравитација
 • Предвидете како ќе се промени движењето ако гравитацијата е посилна или послаба

Inclusive Features

 • Pan and Zoom;

  Pan and Zoom

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.5.0