แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • ความต้านทาน
 • เทอร์โมไดนามิค
 • ความร้อน
Flash Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • ความต้านทาน
 • เทอร์โมไดนามิค
 • ความร้อน

คำอธิบาย

เรียนรู้เกี่ยวกับว่าความเสียดทานส่งผลทำให้เกิดความร้อนเพิ่มมากขึ้นและเกิดการหลอมเหลวอย่างไร เมื่อวัตถุสองชิ้นเกิดการเสียดสีระหว่างกันจะทำให้มีความร้อนเพิ่มมากขึ้น และเมื่อสูงขึ้นจนกระทั่งถึงระดับอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการหลอมเหลวได้ อนุภาคของว้ตถุนั้นถูกทำให้เป็นอิสระเช่นเดียวกันกับวัตถุถูกหลอมเหลวไป

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • โมเดลสิ่งที่เกิดขึ้นกับความเสียดทานในระดับโมเลกุล
 • บอกเกี่ยวกับวัตถุในกรณีพิจารณาการเคลื่อนที่ในระดับโมเลกุล โดยที่การบรรยายนี้ควรจะรวมไปถึง (ก) ไดอะแกรมที่แสดงข้อสรุปของคำบรรยายเกี่ยวกับว่ามวลของอนุภาคและอุณหภูมิส่งผลอย่างไร, อะไรคือความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ของอนุภาคในของแข็ง ของเหลว และแก๊ส, ขนาดและอัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊สสัมพันธ์กันอย่างไรกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน
เวอร์ชัน 1.5.10

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

Sound Features

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López บัณฑิตศึกษา
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
K-5
ม.ต้น
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
เคมี
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
Kinetic Molecular theory review การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต เคมี
ฟิสิกส์
Friction demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต ฟิสิกส์
Energy Skate Park-NGSS aligned HS การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET PhET NGSS 2014 Workgroup ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Modeling Friction (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย การสาธิต ฟิสิกส์
Phases of Matter การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
K-5
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
อื่นๆ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
Força de Atrito no "Friction (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
อื่นๆ
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
friction sowilam mehani ม.ปลาย อภิปรายแลกเปลี่ยน ฟิสิกส์

ภาษา ดาวโหลดหรือแสดงผล Tips
Albanian All shqip Download Run now Fërkimi
Arabic All العربية Download Run now الاحتكاك
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now الاحتكاك
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Sürtünmə
Basque All Euskara Download Run now Marruskadura
Belarusian All беларускі Download Run now Трэнне
Bosnian All Bosanski Download Run now Trenje
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Atrito ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Триене
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Friction_摩擦
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 摩擦力
Croatian All hrvatski Download Run now Trenje
Czech All čeština Download Run now Tření
Danish All Dansk Download Run now Friktion
Dutch All Nederlands Download Run now Wrijving
English All English Download Run now Friction
Estonian All Eesti Download Run now Hõõrdumine
Finnish All suomi Download Run now Kitka
French All français Download Run now Friction
Galician All Gallegan Download Run now Friction
German All Deutsch Download Run now Reibung
Greek All Ελληνικά Download Run now Τριβή
Gujarati All Gujarati Download Run now ઘર્ષણ- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now חיכוך
Hindi All हिंदी Download Run now घर्षण
Hungarian All magyar Download Run now Súrlódás
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gesekan
Irish All Gaeilge Download Run now Frithchuimilt
Italian All italiano Download Run now Attrito
Japanese All 日本語 Download Run now 摩擦
Kannada All Kannada Download Run now ಘರ್ಷಣೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Үйкеліс
Khmer All Khmer Download Run now កកិត
Korean All 한국어 Download Run now 마찰
Latvian All Latviešu Download Run now Berze
Macedonian All македонски Download Run now Триење
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Geseran
Maori All Maori Download Run now Waku
Marathi All मराठी Download Run now घर्षण
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Үрэлт
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Friksjon
Persian All فارسی Download Run now اصطکاک
Polish All polski Download Run now Tarcie
Portuguese All português Download Run now Atrito
Romanian All română Download Run now Frecarea
Russian All русский Download Run now Трение
Serbian All Српски Download Run now Трење (концепт)
Sinhalese All Sinhalese Download Run now ඝර්ෂණය
Slovak All Slovenčina Download Run now Trenie
Slovenian All Slovenščina Download Run now Trenje
Spanish All español Download Run now Fricción ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Fricción
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Fricción ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swahili All Swahili Download Run now Msunguano
Swedish All svenska Download Run now Friktion
Tamil All Tamil Download Run now உராய்வு
Telugu All Telugu Download Run now రాపిడి
Tibetan All Tibetan Download Run now བརྡར་ཤུགས།
Turkish All Türkçe Download Run now Sürtünme
Turkmen All Turkmen Download Run now Sürtülme
Ukrainian All українська Download Run now Тертя ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Ma sát

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Michael Dubson (lead, developer)
 • John Blanco (developer)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Wendy Adams (interviewer)
 • Mindy Gratny (interviewer)
 • Emily B. Moore (interviewer)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs