สร้างอะตอม

สร้างอะตอม หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

คำอธิบาย

สร้างอะตอมหนึ่งที่ประกอบด้วยโปรตอน, นิวตรอน, และอิเล็กตรอน รวมทั้งสังเกตว่าธาตุ, ประจุ, และมวลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลังจากนั้นทดสอบเล่นเกมเพื่อตรวจสอบแนวคิดของตนเอง!

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ใช้จำนวนของโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ในการวาดแบบจำลองอะตอม ระบุธาตุแล้วหามวลและประจุได้
 • ทำนายว่าธาตุ ประจุ และมวลจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อมีการเพิ่มและการลดโปรตอน นิวตรอน หรืออิเล็กตรอน
 • ใช้ชื่อธาตุ มวล และประจุ เพื่อหาจำนวนโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน อะตอม และไอออน
 • บอกความหมายของโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน อะตอม และไอออนได้
 • สร้างสัญลักษณ์ไอโซโทรปิกของอะตอมที่กำหนดจำนวนโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนให้
เวอร์ชัน 1.6.15

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein, Kath Perkins K-5
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
Games Remote Lesson ideas การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
ม.ต้น
K-5
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
Remote
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
Build an Atom Game Remote Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
Remote
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
เคมี
Build an Atom การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Emily Moore, Ariel Paul, Trish Loeblein, Kathy Perkins ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
Build an Atom - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ ปรนัย เคมี
Build an Atom - Guided-Inquiry Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Timothy Herzog, Emily Moore อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ เคมี
Atomic Addition การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Mary Burr ม.ต้น ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
What is an atom? การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Shari Dunham อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ เคมี
Construye un átomo (indagación) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Moore, Paul, Leoblein y Perkins (traducción Diana López) ม.ต้น
K-5
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
เคมี
ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
เคมี
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ต้น
บัณฑิตศึกษา
K-5
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ฟิสิกส์
ERAIKI ATOMOA jarduerak Andrés Palomo, Brisa Aguilera eta Diana López. Jaione Eizaguirre-ren itzulpena ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
Estudo sobre Átomos Felipe Alves Silveira. Ana Karine Portela Vasconcelos. ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Enquête au sujet des atomes, des éléments, des ions et des isotopes Lindsay Kidd บัณฑิตศึกษา ชี้แนะ เคมี
Moodle et PhetColorado Claude Divoux ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ปรนัย
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
เคมี
identificación de los átomos angelica gonzalez ม.ปลาย Remote เคมี
FICHA DE ACTIVIDADES - 5 GRADO - EL ÁTOMO - ESTRUCTURA - PHET GUADALUPE REBAZA K-5 ชี้แนะ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ปรนัย
เคมี
construye un atomo Alexis Rodríguez ม.ปลาย Remote
ชี้แนะ
เคมี
ฟิสิกส์
Estructura del átomo y su naturaleza eléctrica. MYRIAN YOLANDA ม.ปลาย Remote เคมี
Constitución básica de un átomo Andrés Palomo, Brisa Aguilera y Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Construcción de átomos Miriam Pujadas ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Construyendo algunos átomos Félix A. Gutiérrez Múzquiz ม.ต้น การสาธิต เคมี
Interactive Periodic Table and PhET's Build an Atom Suzanne Sprague ม.ต้น Remote
ชี้แนะ
การบ้าน
ปรนัย
เคมี
Build an Atom martin ramsey ม.ต้น การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
Remote
เคมี
Lab: PhET Build an Atom Aaron Keller ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
เคมี
ฟิสิกส์
Build an atom Periodic Table Virtual Lab Ellen Plock ม.ปลาย Remote
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Atoms Ghalya Alzarooni อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Introduction to the Structure of the Atom Liza Basden ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Build An Atom Guided Inquiry John Swiniuch ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Roll an Atom Hana Buttles K-5
ม.ต้น
การบ้าน เคมี
Visual Nucleosynthesis [Basic High School] Blake Wiehe ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
เคมี
Estrutura atômica Victor Augusto Bianchetti Rodrigues ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
ฟิสิกส์
Unguided atoms intro Martin Hofkamp ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Playing with atoms Simon Lees ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
เคมี
PhET Atom Simulator Laura Murgo ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Ion Formation Rasha Metwally ม.ต้น ชี้แนะ เคมี
Making STABLE Atoms Lab Jonathan Johnson ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Atom Builder Thomas Isaac ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
เคมี
Build an Atom Lab! Jamie Schoenberger ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Student Guide for PhET - Build an Atom in html5 Brian Libby ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
การบ้าน
เคมี
Investigating Ions Emily Bones ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Build an Atom Student Worksheet Judy Rieke ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ เคมี
ฟิสิกส์
Costruisci un atomo Matteo Matteo ม.ต้น Remote
ชี้แนะ
เคมี
Google quiz - Atoomsoorten - isotopen(notatie) uitleg, spel - Radioactiviteit Loran de Vries ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
computeropdracht atoombouw; leren over atoombouw Brechtje Maas ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Ndërto një atom
Arabic All العربية Download Run now بناء ذرة
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now بناء ذرة
Basque All Euskara Download Run now Eraiki atomoa
Belarusian All беларускі Download Run now Стварыце атам
Bosnian All Bosanski Download Run now Izgradi atom
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Monte um Átomo
Bulgarian All български Download Run now Изгради атом
Catalan All català Download Run now Construeix un àtom
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Build An Atom_建立一個原子
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 原子模型
Croatian All hrvatski Download Run now Napravi atom
Czech All čeština Download Run now Stavba atomu
Danish All Dansk Download Run now Byg et atom
Dutch All Nederlands Download Run now Bouw een atoom
English All English Download Run now Build an Atom
Estonian All Eesti Download Run now Ehita aatom
Faroese All Faroese Download Run now Bygg eitt Atom
Finnish All suomi Download Run now Atomien rakentaminen
French All français Download Run now Construire un atome
Galician All Gallegan Download Run now Constrúe un átomo
German All Deutsch Download Run now Bau ein Atom
Greek All Ελληνικά Download Run now "Κατασκεύασε" ένα άτομο
Gujarati All Gujarati Download Run now પરમાણુ બનાવો- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now הרכב אטום
Hungarian All magyar Download Run now Atomépítés - játékkal
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Buat Atom
Irish All Gaeilge Download Run now Tóg Adamh
Italian All italiano Download Run now Costruisci un atomo
Japanese All 日本語 Download Run now 原子の生成
Kannada All Kannada Download Run now ಪರಮಾಣು ಸೃಷ್ಟಿಸು
Kazakh All Kazakh Download Run now Атом құрылысы
Khmer All Khmer Download Run now បង្កើត​អាតូម
Korean All 한국어 Download Run now 원자 만들기
Latvian All Latviešu Download Run now Izveidot atoma modeli
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Sukurk atomą
Macedonian All македонски Download Run now Направи атом
Maori All Maori Download Run now Waihangatia he Ngota
Marathi All मराठी Download Run now अणु बनवा
Moldavian All Moldavian Download Run now Construieste
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Атом Угсрах
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Bygg et atom
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Bygg eit atom
Oriya All Oriya Download Run now ପରମାଣୁ ତିଆରି କର
Pashto All Pushto Download Run now اټوم جوړ کړئ
Persian All فارسی Download Run now اتم بسازید
Polish All polski Download Run now Budujemy atom
Portuguese All português Download Run now Constrói um átomo
Romanian All română Download Run now Construiește un atom
Russian All русский Download Run now Строение атома
Serbian All Српски Download Run now Направи атом
Sinhalese All Sinhalese Download Run now පරමාණුවක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමු
Slovak All Slovenčina Download Run now Stavba atómu
Slovenian All Slovenščina Download Run now Sestavi atom
Spanish All español Download Run now Construye un Átomo ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Construye un Átomo
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Construye un Átomo
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Construye un átomo
Swedish All svenska Download Run now Bygg en atom
Tamil All Tamil Download Run now அணுவொன்றை கட்டியெழுப்பு
Telugu All Telugu Download Run now ఒక పరమాణువును నిర్మించు
Tibetan All Tibetan Download Run now རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་བཟོས།
Turkish All Türkçe Download Run now Atom üretme
Turkmen All Turkmen Download Run now Atomy ýygna
Ukrainian All українська Download Run now Будуємо атом ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Urdu All Urdu Download Run now جوہر کی تعمیر کریں
Uzbek All Uzbek Download Run now Atom modeli
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Tạo dựng một nguyên tử
Welsh All Welsh Download Run now Adeiladu Atom

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Kelly Lancaster (lead)
 • John Blanco (developer)
 • Sam Reid (developer)
 • Jack Barbera
 • Suzanne Brahmia
 • Julia Chamberlain
 • Yuen-ying Carpenter
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Robert Parson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Royal Society of Chemistry