Leis de Kirchhoff


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Leis de Kirchhoff
คำบรรยาย Realizar um experimento que tem como objetivo a compreensão do cálculo das leis de Kirchhoff.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Associação de Resistores, Lei de Ohm, Leis de Kirchoff, circuitos
สถานการณ์จำลอง ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5)


ผู้เขียน Thiago Henrique de Vasconcelos
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 3/4/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 3/4/2018