canali di membrana


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง canali di membrana
คำบรรยาย Ho inserito una attività di laboratorio guidata, con anche una tabella per facilitare il confronto
วิชา ชีววิทยา
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Italian
คำสำคัญ diffusione, trasporto mediato da ormoni
สถานการณ์จำลอง ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์


ผู้เขียน Laura Bianca Condorelli
อีเมลล์ติดต่อ profcondorelli@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Liceo classico Carducci
ส่งข้อมูลแล้ว 4/3/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 4/3/2018