canali di membrana


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề canali di membrana
Mô tả Ho inserito una attività di laboratorio guidata, con anche una tabella per facilitare il confronto
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá diffusione, trasporto mediato da ormoni
Mô phỏng Các kênh trên màng tế bào


Tác giả Laura Bianca Condorelli
Email liên lạc profcondorelli@gmail.com
Trường / Tổ chức Liceo classico Carducci
Ngày đăng ký 04/03/2018
Ngày cập nhật 04/03/2018