canali di membrana


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक canali di membrana
वर्णन Ho inserito una attività di laboratorio guidata, con anche una tabella per facilitare il confronto
विषय जीवशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Italian
खुणेचे शब्द diffusione, trasporto mediato da ormoni
सादश्य Membrane Channels


लेखक Laura Bianca Condorelli
संपर्क ईमेल profcondorelli@gmail.com
शाळा/संस्था Liceo classico Carducci
दाखल दिनांक 3/4/18
आद्यवत 3/4/18