Efeito Fotoelétrico e o Cálculo da Constante de Planck


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Efeito Fotoelétrico e o Cálculo da Constante de Planck
คำบรรยาย Com esta atividade deseja-se compreender a solução de Einstein para o Efeito Fotoelétrico e determinar a constante de Planck utilizando-se dos diversos metais disponíveis na simulação.
วิชา ฟิสิกส์, เคมี
ระดับ บัณฑิตศึกษา, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ Constante de Planck, Efeito Fotoelétrico, Física Quântica
สถานการณ์จำลอง ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก


ผู้เขียน Denys Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 13/7/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/7/2016