Getaran


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Getaran
คำบรรยาย Periode getaran dipengaruhi oleh panjang tali tetapi tidak dipengaruhi oleh amplitudonya. Semakin panjang talinya maka nilai periodenya makin besar dan semakin pendek talinya maka periodenya makin kecil
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Indonesian
คำสำคัญ Amplitudo, Panjang tali, Periode Getaran
สถานการณ์จำลอง การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา


ผู้เขียน Poniyem Joni
โรงเรียน/หน่วยงาน SMP N 1 Purworejo
ส่งข้อมูลแล้ว 3/4/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 3/4/2016