Getaran


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Getaran
वर्णन Periode getaran dipengaruhi oleh panjang tali tetapi tidak dipengaruhi oleh amplitudonya. Semakin panjang talinya maka nilai periodenya makin besar dan semakin pendek talinya maka periodenya makin kecil
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द Amplitudo, Panjang tali, Periode Getaran
सादश्य Pendulum Lab


लेखक Poniyem Joni
शाळा/संस्था SMP N 1 Purworejo
दाखल दिनांक 4/3/16
आद्यवत 4/3/16