බල සංතුලණය

බල සංතුලණය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

විස්තර

තුලණය පිළිබඳව ඉගෙනීමට teeter totter මත ඇති වස්තු සමග ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්න. තුලණ අභියෝග ක්‍රීඩාවේ නියැලීමෙන් ඔබ උගත් දෑ පරීක්ෂා කරන්න.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • පුවරුව සමබර කිරීම සඳහා විවිධ ස්කන්ධයන් භාවිත කළ හැකි අන්දම පුරෝකථනය කරන්න.
 • පුවරුව මත ස්කන්ධ තබා ඇති ස්ථානය වෙනස් කිරීම, පුවරුවේ චලිතය කෙරෙහි බලපාන අන්දම පුරෝකථනය කරන්න.
 • පුවරුව මත ස්කන්ධ තැබූ විට එය ඇලවෙන පැත්ත නිගමනය කිරීමට බලපාන නිති ලියන්න.
 • සමබරකිරීම පිළිබඳ ප්‍රහේලිකාව විසඳීමට ඔබගේ නීති යොදා ගන්න.
අනුවාදය 1.1.24

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Games Remote Lesson ideas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
K-5
MS
Remote
HW
Chemistry
Mathematics
Physics
Balancing Act Remote Lab රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
MS
HS
K-5
HW
Lab
Remote
Mathematics
Physics
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
MC Physics
Balancing Act Inquiry රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Ariel Paul MS Lab Physics
Das Hebelgesetz entdecken mit der Simulation Balanceakt රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Vroni Retzer MS HW
Lab
Guided
Physics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López HS
MS
Other Earth Science
Physics
Chemistry
Biology
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Earth Science
Physics
Chemistry
Biology
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Mathematics
Biology
Physics
Chemistry
Explorando el equilibrio මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Loeblein (tradicción Diana López) UG-Intro
HS
MS
HW
Guided
Lab
Remote
Mathematics
Physics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
HS
Other Physics
Chemistry
Mathematics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
HW
Discuss
Demo
Lab
Guided
Chemistry
Astronomy
Mathematics
Physics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
Grad
HS
UG-Intro
UG-Adv
HW
Discuss
Chemistry
Mathematics
Physics
Astronomy
Llei de la palanca Jordi Plana MS HW Physics
Zakon poluge Karmen Prugovečki MS Guided Physics
Balanceren Roland Van Kerschaver K-5
Other
MS
Guided Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Biology
Physics
Balancing torques & Finding unknown masses Arooj Mukarram UG-Intro
HS
HW
Remote
Lab
Physics
Equilibrium Conditions Dr Akhlaq Ahmad HS
MS
K-5
UG-Intro
Lab
HW
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Balancing Act SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya HS Lab Physics
Poluga i primjene poluge Anita Sečan MS Guided Physics
Student Guide for PhET - Balancing Act in html5 Brian Libby HS
MS
Guided
HW
Physics
Rotational Equilibrium Simulation HW Amy Carpinelli HS HW Physics
Investigation Into Static Equilibrium Beau Dodson HS HW
Guided
Lab
Physics
balance mrwin lee MS Guided Biology
Balancing act 1 Witold Ferens MS
HS
Guided
HW
Physics
Basic Moments Ang Whitlam MS
HS
Guided Physics
Balancing Act SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya HS Lab Physics
Grandezas Inversamente Proporcionais Wagner Costa MS Guided
Remote
Mathematics
Equilibrando grandezas e medidas Juliana Batista; Marilei Alves; Valmir Rodrigues MS Guided Mathematics
Brincando com o equilíbrio Rômulo Anderson MS Lab
Demo
Physics
Estática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
Other
UG-Intro
HS
Demo
Other
HW
Discuss
Guided
Earth Science
Other
Physics
Centro de Massa no "Balancing Act (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
MS
Other
Guided
HW
Other
Mathematics
Other
Physics
Equilíbrio e Momento de uma Força Gilvandenys Leite Sales HS
UG-Intro
MS
Grad
Guided
Lab
Demo
HW
MC
Physics
Equilibrando a Gangorra Diego Oliveira Silva, Gilvandenys Leite Sales MS
HS
Guided Physics
Momento de uma força Diogo Magalhães HS
UG-Intro
Guided
HW
Lab
Discuss
Demo
Other
Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Veprimi i balancimit
Armenian All Armenian Download Run now Balancing Act
Basque All Euskara Download Run now Oreka lortzen
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 平衡探究实验
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Balancing Act_平衡動作
Croatian All hrvatski Download Run now Ravnoteža poluge
Dutch All Nederlands Download Run now Balanceren
Estonian All Eesti Download Run now Tasakaaluharjutus
Finnish All suomi Download Run now Tasapainottaminen
French All français Download Run now Action d'équilibrage
Gallegan All Gallegan Download Run now Lei de Equilibrio
Georgian All ქართული Download Run now გაწონასწორება
Gujarati All Gujarati Download Run now વજન બેલેન્સીંગ પ્રવૃત્તિ - નિકુંજ સવાણી  દ્વારા
Hebrew All עברית Download Run now פעולת איזון
Hindi All हिंदी Download Run now सन्तुलिनीकरण 
Hungarian All magyar Download Run now Erőegyensúly
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Kesetimbangan
Irish All Gaeilge Download Run now Taispeántas Cothromaithe
Italian All italiano Download Run now Leve
Japanese All 日本語 Download Run now シーソーバランス
Kannada All Kannada Download Run now ಸಮತೋಲನ ಕ್ರಿಯೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Тепе-теңдік
Khmer All Khmer Download Run now សកម្មភាពដែលមានតុល្យភាព
Korean All 한국어 Download Run now 균형잡기
Kurdish All کوردی Download Run now Balancing Act
Kurdish (Turkey) All Kurdish (Turkey) Download Run now Balancing Act
Latvian All Latviešu Download Run now Sviras līdzsvarošana
Macedonian All македонски Download Run now Рамнотежа
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Tindakan Menyeimbangkan
Malayalam All Malayalam Download Run now തുലനം ചെയ്യല്‍
Marathi All मराठी Download Run now संतुलिकरण
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Тэнцвэрийн хууль
Persian All فارسی Download Run now قانون گشتاورها
Polish All polski Download Run now Równowaga
Portuguese All português Download Run now Balancing Act
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Balançando ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Echilibrul
Russian All русский Download Run now Равновесие
Serbian All Српски Download Run now Равнотежа
Slovak All Slovenčina Download Run now Vyvažovanie
Slovenian All Slovenščina Download Run now Ravnotežje
Swedish All svenska Download Run now Balansakt
Tamil All Tamil Download Run now சமநிலைச் செயல்
Telugu All Telugu Download Run now సమతులీకరణం; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thai All ไทย Download Run now ทำให้สมดุล
Turkish All Türkçe Download Run now Denge Hareketi
Turkmen All Turkmen Download Run now Deňagramlyk işi
Ukrainian All українська Download Run now Балансування ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Urdu All Urdu Download Run now عملِ توازن 
Uzbek All Uzbek Download Run now Действие по балансированию
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Cân bằng
අරාබි All العربية Download Run now قانون تحقيق التوازن
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Tərəzi labaratoriyası
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Balancing Act
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Ισορροπία ροπών
චෙක් All čeština Download Run now Rovnováha
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Balanceakt
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now ལྗིད་སྙོམ་བཟོ་བ།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Balanceakt
බල්ගේරියානු All български Download Run now Балансиране
බෙන්ගාලි All Bengali Download Run now Balancing Act
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Ураўнаважванне
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Ravnoteža
වෙල්ෂ් All Welsh Download Run now Y Ddeddf Cydbwyso
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Ley de equilibrio ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Ley de Equilibrio
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Ley de Equilibrio ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now La palanca

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Kathy Perkins (lead)
 • Ariel Paul (lead)
 • John Blanco (lead, developer)
 • Michael Dubson
 • Patricia Loeblein
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js