601 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල rotational motion

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්