563 хайлтын үр дүн rotational motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд