575 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල projectile motion

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්