565 хайлтын үр дүн projectile motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд