2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල oscilações

ක්‍රියාකාරකම්