2 хайлтын үр дүн oscilações-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд