380 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල levers; pivot point; torque; force; mass

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්