286 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල electric force

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්