169 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල electric charge

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්