430 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල conservation of energy

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්