430 хайлтын үр дүн conservation of energy-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд