128 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල centripetal acceleration

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්