128 хайлтын үр дүн centripetal acceleration-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд