63 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල bond length

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්