58 хайлтын үр дүн bond length-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд