43 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල alpha decay

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්