43 хайлтын үр дүн alpha decay-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд