154 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල action potential; membrane potential; equilibrium potential

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්