312 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Rotational motion

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්