313 хайлтын үр дүн Rotational motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд