106 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Ohm

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්