212 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Conservative and non-conservative forces

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්