212 хайлтын үр дүн Conservative and non-conservative forces-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд