Exploring Newtons' Second Law


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Exploring Newtons' Second Law
شرح Students use the sim to discover Newtons' Second Law (I hope)
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Newtons، accelerationn، force، law، mass، second
شبیه سازی ها نیرو در یک بعد


نویسنده Shaun Barton
مدرسه / سازمان Belmont City College
ارسال شده 4/1/13
بروزرسانی شده 4/1/13