Exploring Newtons' Second Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Newtons' Second Law
Mô tả Students use the sim to discover Newtons' Second Law (I hope)
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Newtons, accelerationn, force, law, mass, second
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Shaun Barton
Trường / Tổ chức Belmont City College
Ngày đăng ký 01/04/2013
Ngày cập nhật 01/04/2013