Exploring Newtons' Second Law


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Exploring Newtons' Second Law
वर्णन Students use the sim to discover Newtons' Second Law (I hope)
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Newtons, accelerationn, force, law, mass, second
सादश्य एक प्रतलीय बल


लेखक Shaun Barton
शाळा/संस्था Belmont City College
दाखल दिनांक 4/1/13
आद्यवत 4/1/13