Dansk (Danish)

Acid-Base Solutions (HTML5) HTML Syre-base opløsninger (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions Java Syre-Base opløsninger Download Run now
Alpha Decay Java Alfahenfald Download Run now
Area Builder (HTML5) HTML Arealbygger (HTML5) Download Run now
Area Model Algebra (HTML5) HTML Arealmodel, algebra (HTML5) Download Run now
Area Model Decimals (HTML5) HTML Arealmodel, decimaler (HTML5) Download Run now
Area Model Introduction (HTML5) HTML Arealmodel, introduktion (HTML5) Download Run now
Area Model Multiplication (HTML5) HTML Arealmodel, gange (HTML5) Download Run now
Arithmetic (HTML5) HTML Aritmetik (HTML5) Download Run now
Arithmetic Flash Aritmetisk Download Run now
Atomic Interactions (HTML5) HTML Atomers vekselvirkning (HTML5) Download Run now
Atomic Interactions Java Vekselvirkning mellem atomer Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Balanceakt (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Balance akt Download Run now
Balancing Chemical Equations (HTML5) HTML Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations Java Afstemning af kemiske ligninger Download Run now
Balloons and Static Electricity Java Balloner og statisk elektricitet Download Run now
Balloons & Buoyancy Java Balloner og opdrift Download Run now
Balloons and Static Electricity (HTML5) HTML Balloner og statisk elektricitet (HTML5) Download Run now
Band Structure Java Skal struktur Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java Batteri-modstands kredsløb. Download Run now
Battery Voltage Java Batterispænding Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Beers lovlab (HTML5) Download Run now
Beer's Law Lab Java Beers lovlaboratorium Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Afbøjning af lys (HTML5) Download Run now
Bending Light Java Afbøjning af lys Download Run now
Beta Decay Java Betahenfald Download Run now
Blackbody Spectrum (HTML5) HTML Sortlegeme-spektrum (HTML5) Download Run now
Blackbody Spectrum Flash Farvesammensætning Download Run now
Quantum Bound States Java Kvantespringsstadir Download Run now
Build a Fraction (HTML5) HTML Byg en brøk (HTML5) Download Run now
Build a Fraction Java Byg en brøk Download Run now
Build a Molecule Java Byg et molekyle Download Run now
Build an Atom (HTML5) HTML Byg et atom (HTML5) Download Run now
Build an Atom Java Byg et atom Download Run now
Buoyancy Flash Opdrift Download Run now
Calculus Grapher Flash Graftegner Download Run now
Capacitor Lab Java Kondensator-lab Download Run now
Capacitor Lab: Basics (HTML5) HTML Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) Download Run now
Charges and Fields (HTML5) HTML Ladninger og felter (HTML5) Download Run now
Charges and Fields Flash Ladninger og felter Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC) Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Download Run now
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) HTML Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Download Run now
Collision Lab Flash Stød-laboratorium Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML Farvesyn (HTML5) Download Run now
Color Vision Java Farvesyn Download Run now
Concentration (HTML5) HTML Koncentration (HTML5) Download Run now
Concentration Java Koncentration Download Run now
Conductivity Java Ledningsevne Download Run now
Coulomb's Law (HTML5) HTML Coulombs lov (HTML5) Download Run now
Double Wells and Covalent Bonds Java Dobbelt- og kovalente bindinger Download Run now
Curve Fitting (HTML5) HTML Kurvetilpasning (HTML5) Download Run now
Curve Fitting Flash Kurvetilpasning Download Run now
Davisson-Germer: Electron Diffraction Java Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Download Run now
Density Flash Massefylde Download Run now
Diffusion (HTML5) HTML Diffusion (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java Neon- og andre udladningslamper Download Run now
Eating & Exercise Java Kost og motion Download Run now
Electric Field of Dreams Java Elektrisk drømmefelt Download Run now
Electric Field Hockey Java Elektrisk felthockey Download Run now
Energy Forms and Changes (HTML5) HTML Energiformer og ændringer (HTML5) Download Run now
Energy Forms and Changes Java Energiformer og ændringer Download Run now
Energy Skate Park Java Energiskaterpark Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML Energiskaterpark: Basis (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energiskaterpark: Basis Download Run now
Equality Explorer (HTML5) HTML Ligevægts-visning (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Basics (HTML5) HTML Ligevægts-visning: Basis (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Two Variables (HTML5) HTML Ligevægts-visning: To variabler (HTML5) Download Run now
Equation Grapher Flash Graftegner Download Run now
Estimation Flash Gæt Download Run now
Expression Exchange (HTML5) HTML Ændring af udtryk (HTML5) Download Run now
Faraday's Electromagnetic Lab Java Faradays elektromagnetiske laboratorie. Download Run now
Faraday's Law (HTML5) HTML Faradays lov (HTML5) Download Run now
Faraday's Law Flash faradays-law Download Run now
Fluid Pressure and Flow Java Væsketryk og bevægelse Download Run now
Forces in 1 Dimension Java Kræfter i 1 dimension Download Run now
Forces and Motion Java Krafter og bevægelse Download Run now
Forces and Motion: Basics (HTML5) HTML Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) Download Run now
Forces and Motion: Basics Java Kræfter og bevægelse: Basis Download Run now
Fourier: Making Waves Java Fourir: Bølgefremstilling Download Run now
Fraction Matcher (HTML5) HTML Brøk-matcher (HTML5) Download Run now
Fraction Matcher Java Lav brøkpar Download Run now
Fractions: Equality (HTML5) HTML Brøker: Lighed (HTML5) Download Run now
Fractions: Intro (HTML5) HTML Brøker: Intro (HTML5) Download Run now
Fractions Intro Java Brøkintro Download Run now
Fractions: Mixed Numbers (HTML5) HTML Brøker: Blandede tal (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Friktion (HTML5) Download Run now
Friction Flash Friktion Download Run now
Function Builder (HTML5) HTML Funktions-bygger (HTML5) Download Run now
Function Builder: Basics (HTML5) HTML Funktions-bygger: Basis (HTML5) Download Run now
Gases Intro (HTML5) HTML Gasser: Intro (HTML5) Download Run now
Gas Properties (HTML5) HTML Gas-egenskaber (HTML5) Download Run now
Gas Properties Java Gasegenskaber Download Run now
Gene Expression Essentials (HTML5) HTML Genudtryk, grundlæggende (HTML5) Download Run now
Gene Expression - The Basics Java Genudseende - basis Download Run now
Gene Machine: The Lac Operon Java Genmaskine: Laktosegengruppe Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Geometric Optics Flash Geometrisk optik Download Run now
Glaciers Java Gletsjere Download Run now
Graphing Lines (HTML5) HTML Tegning af rette linier (HTML5) Download Run now
Graphing Lines Java Tegning af rette linier Download Run now
Graphing Quadratics (HTML5) HTML Tegning af andengrads-ligninger (HTML5) Download Run now
Graphing Slope-Intercept (HTML5) HTML Graftegning, hældning og skæring (HTML5) Download Run now
Gravity And Orbits (HTML5) HTML Tiltrækning og kredsløb (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits Java Tiltrækning og kredsløb Download Run now
Gravity Force Lab (HTML5) HTML Tiltræknings-laboratorium (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab Java Tiltrækningslaboratorium Download Run now
Gravity Force Lab: Basics (HTML5) HTML Tiltrækningslaboratorium: Basis (HTML5) Download Run now
The Greenhouse Effect Java Drivhuseffekten Download Run now
Hooke's Law (HTML5) HTML Hookes lov (HTML5) Download Run now
Models of the Hydrogen Atom Java Model af hydrogenatomet Download Run now
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) HTML Isotoper og atommasse (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java Isotoper og atomar vægt Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML John TraVoltage (HTML5) Download Run now
Ladybug Motion 2D Java Mariehøne bevægelse i 2d Download Run now
Lasers Java Lasere Download Run now
Least-Squares Regression (HTML5) HTML Mindste kvadraters regression (HTML5) Download Run now
Lunar Lander Flash Månelander Download Run now
Magnet and Compass Java Magnet og kompas Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magneter og elektromagneter Download Run now
Make a Ten (HTML5) HTML Lav en 10'er (HTML5) Download Run now
Masses and Springs (HTML5) HTML Vægte og fjedre (HTML5) Download Run now
Masses and Springs: Basics (HTML5) HTML Vægte og fjedre: Basis (HTML5) Download Run now
Masses & Springs Flash Vægte og fjedre Download Run now
Maze Game Java Vektorgolf Download Run now
Membrane Channels Java Membrankanaler Download Run now
Microwaves Java Mikrobølger Download Run now
Molarity (HTML5) HTML Molaritet (HTML5) Download Run now
Molarity Java Molaritet Download Run now
Molecular Motors Java Molekylære motorer Download Run now
Molecule Polarity (HTML5) HTML Molekylers polaritet (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity Java Molekylær polaritet Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Molekyler og lys (HTML5) Download Run now
Molecules and Light Java Molekyler og lys Download Run now
Molecule Shapes (HTML5) HTML Molekyleformer (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes Java Molekyleformer Download Run now
Molecule Shapes: Basics (HTML5) HTML Molekyleformer: Basis (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics Java Molekyleformer: Basis Download Run now
Motion in 2D Java Bevægelse i 2 dimensioner Download Run now
The Moving Man Java Manden der bevæger sig Download Run now
Simplified MRI Java Forenklet MR Download Run now
My Solar System Flash Mit solsystem Download Run now
Natural Selection Java Neutralt valg Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neuron Java Neuron Download Run now
Normal Modes Flash Normalindstillinger Download Run now
Nuclear Fission Java Kernespaltning Download Run now
Ohm's Law (HTML5) HTML Ohms lov (HTML5) Download Run now
Ohm's Law Flash Ohm's Lov Download Run now
Optical Quantum Control Java Lys og brydning Download Run now
Optical Tweezers and Applications Java Optisk klemme og anvendelse Download Run now
Pendulum Lab (HTML5) HTML Pendul-laboratorium (HTML5) Download Run now
Pendulum Lab Flash Pendul-laboratoriet Download Run now
Photoelectric Effect Java Fotoelektrisk effekt Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML pH-skala (HTML5) Download Run now
pH Scale Java pH skala Download Run now
pH Scale: Basics (HTML5) HTML pH-skala: Basis (HTML5) Download Run now
Plate Tectonics Java Pladetektonik Download Run now
Plinko Probability (HTML5) HTML Plinko-sandsynlighed (HTML5) Download Run now
Plinko Probability Flash Plinko sandsynlighed Download Run now
Projectile Motion (HTML5) HTML Projektil-bevægelse (HTML5) Download Run now
Projectile Motion Flash Projektil-bevægelser Download Run now
Proportion Playground (HTML5) HTML Proportions-legeplads (HTML5) Download Run now
Quantum Tunneling and Wave Packets Java Kvante-tunnelering og bølgepakker Download Run now
Quantum Wave Interference Java Kvantum-bølge-interferens Download Run now
Radiating Charge Flash Udstrålende ladning Download Run now
Radioactive Dating Game Java Aldersbestemmelse og radioaktivitet Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields Java Radiobølger & elektromagnetiske felter Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Rampe: Kraften og bevægelse Download Run now
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) HTML Reaktanter, produkter og rester (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers Java Reaktanter, produkter og rester Download Run now
Reactions & Rates Java Reaktioner og størrelser Download Run now
Resistance in a Wire (HTML5) HTML Modstand i en tråd (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire Flash Modstand i en tråd Download Run now
Resonance Flash Resonans Download Run now
Reversible Reactions Java Dobbeltrettede reaktioner Download Run now
Ladybug Revolution Java Mariehønerundtur Download Run now
Rutherford Scattering (HTML5) HTML Rutherford-spredning (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering Java Rutherford spredning Download Run now
Self-Driven Particle Model Java Selv-kørende partikkel-model Download Run now
Semiconductors Java Halvledere Download Run now
Signal Circuit Java Signalkredsløb Download Run now
Salts & Solubility Java Salt & opløslighed Download Run now
Sound Java Lyd Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Stoftilstande (HTML5) Download Run now
States of Matter Java Tilstandsformer Download Run now
States of Matter: Basics (HTML5) HTML Stoftilstande: Basis (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Tilstandsformer: Indledning Download Run now
Stern-Gerlach Experiment Flash Stern-Gerlach Eksperimentet Download Run now
Stretching DNA Java Udstræk DNA Download Run now
Sugar and Salt Solutions Java Sukker og saltopløsninger Download Run now
The Ramp Java Rampen Download Run now
Torque Java Drejningsmoment Download Run now
John Travoltage Java John TraVoltage Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Enhedscirklen (HTML5) Download Run now
Under Pressure (HTML5) HTML Under tryk (HTML5) Download Run now
Under Pressure Java Under tryk Download Run now
Unit Rates (HTML5) HTML Stykpris (HTML5) Download Run now
Vector Addition (HTML5) HTML Vektor-addition (HTML5) Download Run now
Vector Addition Flash Vektoraddition Download Run now
Vector Addition: Equations (HTML5) HTML Vektor-addition: Ligninger (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Bølgeinterferens (HTML5) Download Run now
Wave Interference Java Bølgeinterferens Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML Stående bølge (HTML5) Download Run now
Wave on a String Flash Stående bølge Download Run now
Waves Intro (HTML5) HTML Bølger: Intro (HTML5) Download Run now